Strona G????wna

Zapraszamy Pa??stwa do  ma??ej podlaskiej wsi  Sokole, po??o??onej  w gminie Micha??owo, na skraju Puszczy Knyszy??skiej ,w obszarze „Natura 2000” . Jest to   ma??a, licz?ca 147 mieszka??ców  wie?? o silnych tradycjach spo??ecznikowskich i dokonaniach kulturalnych.

 

Jak powsta??o Sokole (legenda)
Polscy ??o??nierze, powracaj?cy ze s??u??by w wojsku
carskim, utrudzeni d??ugim marszem zatrzymali si? w uroczej
kotlinie ??ródle??nej Puszczy Knyszy??skiej, przez któr?
przep??ywa??a ma??a, ale wartka rzeczka. Zm?czeni ci???k?
w?drówk? rozpalili ogie??, a ??e by??a ju?? noc - usn?li. Kiedy wsta??o
s??o??ce i pierwszymi promieniami ogrza??o twarze w?drowców,
??o??nierze zbudzili si?. Widok, jaki roztacza?? si? woko??o, by??
jeszcze pi?kniejszy ni?? wczorajszego wieczora. Kilkusetletnie
??wierki i sosny majestatycznie pi???y si? ku górze. Nagle jeden z
??o??nierzy a?? krzykn??? z wra??enia. „Zobaczcie to chyba gniazdo
sokole, a i ptak królewski siedzi na nim” - powiedzia??.
Po krótkiej naradzie orzekli, ??e je??li w miejscu tym
soko??y buduj? gniazda i wychowuj? m??ode, to jest znak, aby
zbudowa? tu swoje domostwa. Jak postanowili tak uczynili.
Rozpocz?li wycinanie drzew i karczowanie puszczy. W trudzie
i mozole stawiali tu zr?by swojej nowej przysz??o??ci, za??
miejscu temu dali nazw? Sokole.

Ale czy opisane w powy??szej legendzie fakty s? prawdziwe? Legendy ??yj? swoim rytmem a ??ycie swoim.

Dzi?ki zaradno??ci mieszka??ców Sokola zbudowano we wsi  1937r jedyny wówczas obiekt u??yteczno??ci publicznej Dom Ludowy im.I Marsza??ka Polski Józefa Pi??sudskiego , w którym zlokalizowano szko??? powszechn?( rozwi?zano w 1997r) i ??wietlic? wiejsk?.Wieloletnie zabiegi o remont tego obiektu i dostosowanie go do nowoczesnych wymogów stawianych przed instytucj? kultury zako??czy??y sie sukcesem.

Dnia 5 sierpnia 2012r oddano do u??ytku po remoncie kapitalnym Dom Ludowy.?rodki finansowe na remont obiektu pochodzi??y z dotacji unijnej i ??rodków Gminy Micha??owo.
?wiadomi dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi miejscowi niepokorni postanowili kontynuowa? dzie??o swoich przodków i za??o??yli w 2009. roku Towarzystwo Przyjació?? Sokola.  Spu??cizna  pozostawiona  przez poprzednie pokolenia daje im moralne prawo do troski o  zachowanie dorobku pokoleniowego ale te?? wyznaczania nowych dróg prowadz?cych do rozwoju wsi.
Dzia??ania podejmowane w tej wsi to swoista lekcja rozumienia pa??stwa obywatelskiego i patriotyzmu lokalnego. Niech b?dzie przyk??adem  autentycznej troski o swoje korzenie dla innych ??rodowisk, cz?sto  nie doceniaj?cych historii swojej „ma??ej ojczyzny” i wstydz?cych si? swojej wiejskiej to??samo??ci.

 

Licznik odwiedzin: 336624